สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561
 
จำนวน 477 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561


ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา 
ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา 
ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา 
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา 
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา 
ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา 
ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา 
ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561
ที่เว็บไซต์ 
http://www.bangkok.go.th/exam

(ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
อ่านหนังสือเตรียมสอบคลิ๊ก!!