กองทัพภาคที่ 3
 ประกาศเรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานเปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 160 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561


กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 160 อัตรา ดังนี้
     ► กรม ทพ.31         จำนวน 35 อัตรา
     ► กรม ทพ.32         จำนวน 42 อัตรา
     ► กรม ทพ.33         จำนวน 16 อัตรา
     ► กรม ทพ.35         จำนวน 25 อัตรา
     ► กรม ทพ.36         จำนวน 41 อัตรา
     ► มว.ทพ.หญิง 31   จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
      อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
     ► สัญชาติไทย
     ► เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
     ► มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมปีที่ 3

การรับสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สถานที่รับสมัครดังนี้
      กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
     
กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
     
กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     
กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
     
กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     
หมวดทหารพรานหญิง 31 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร