เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 จำนวน 5,200 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561


หน่วยรับสมัครสอบ 

♦ ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 300 อัตรา 
 ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 250 อัตรา 
 ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 300 อัตรา
 ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 300 อัตรา 
 ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 250 อัตรา 
 ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 300 อัตรา 
 ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 200 อัตรา 
 ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 200 อัตรา 
 ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 500 อัตรา 
 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 1,100 อัตรา 
 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,500 อัตรา

คุณสมบัติ
เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
ที่เว็บไซต์ 
http://www.policeadmission.org

(ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)