กรมธนารักษ์ 
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) 
จำนวน 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2561

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ระดับปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
     
1. นักทรัพยากรบุคคล                   จำนวน  1  อัตรา
     2. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน  1  อัตรา
     3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์             จำนวน  1  อัตรา
     4. นักวิชาการพัสดุ                         จำนวน  2  อัตรา
     5. นักวิชาการเงินและบัญชี             จำนวน  1  อัตรา


ระดับ ปวส.  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
      1. เจ้าพนักงานธุรการ                  จำนวน  3  อัตรา
     2. 
นายช่างสำรวจ                         จำนวน  5  อัตรา
     3. นายช่างโยธา                           จำนวน  2  อัตรา

     4. นายช่างไฟฟ้า                          จำนวน  1  อัตรา

ระดับ ปวช.  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
      1. เจ้าพนักงานธุรการ                  จำนวน  3  อัตรา
     2. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา

ระดับ ม.3 / ป.6 ขึ้นไป  
      1. พนักงานบริการ (ม.3 ขึ้นไป)  อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท                   
จำนวน  1  อัตรา
     2. 
ลูกมือช่าง (ม.3 ขึ้นไป) อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท                                 จำนวน  1  อัตรา
     3. พนักงานขับรถยนต์  (ป.6 ขึ้นไป)  
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท                 จำนวน  2  อัตรา