ประกาศกรมการค้าภายใน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2561

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2561 
ที่เว็บไซต์ 
https://dit.thaijobjob.com/

(ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


 
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานตวงวัดปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตวงวัดปฎิบัติการตำแหน่งนักวิชาการพิณิชย์ปฎิบัติการ