เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม4875733
แสดงหน้า8302567
กล่องอิสระ


 

รุ่นปิดเกม ติวสอบบริหาร อำนวยการ บริหารสถานศึกษา

เข้าชม 381 | ตอบ 0
 
รุ่นปิดเกม ติวสอบบริหาร อำนวยการ บริหารสถานศึกษา
 
 • ราคาปกติ : 2,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,500.00 ฿
 • สมัครวันนี้ลดเหลือ 2,500- จาก 2,900------------------------------------------------------------
  ติวสอบรุ่นปิดเกม-ศาลายา นครปฐม

  --------------------------------------------------------------
   รูปแบบการติว 
   ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบ ไตล์ลีลาการติว อ.เป้ ชลสิทธิ์
       การันตีการสอบผ่านครั้งนี้แน่นอน

   เข้มด้วยเนื้อหา เข้มด้วยเทคนิค
   รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
  --------------------------------------------------------------

  คอร์สติวเข้มเจาะข้อสอบ
  ติวโดย......ผู้ประสบการณ์ติวนานกว่า 20 ปี
  อ.เป้ ชลสิทธิ์


  ขอบเขตเนื้อหาจะพาติวตะลุยโจทย์ข้อสอบ ดังนี้
  1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
      1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
      1.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
      1.3 
  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.25635 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      1.4 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      1.5 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     
   1.6 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      1.7 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
         - พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
            - พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล
            - พ.ร.บ.เทศบาล
            - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
      1.8 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
      1.9 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      1.10 พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
      1.11 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

  2) ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3) ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
      (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
      (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      (3) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      (4) ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด และแผนพัฒนำท้องถิ่น
  4. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล

  5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
  6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
  7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร

      (1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
      (2) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
      (3) มำตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      (4) หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
      เช่น ประเทศไทย 4.0    
  9. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
      หลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
  10. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
       (1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการด้านการงบประมาณ
  ด้านการเงินการคลัง เช่น 
            
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       (2) การบริหารราชการแนวใหม่

  ตัวอย่างแนวข้อสอบปรนัย หรืออัตนัย วิเคราะห์จุดที่น่าจะออกข้อสอบ
     

   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเต็ม เต็มปิดรับสมัครทันที
       
  โดยกรอกข้อมูลสมัครเรียนดังนี้    
              ชื่อ....................... 
    
            ที่อยู่.......................
              เบอร์โทร.......................  

              ไอดีไลน์..............

         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
    วันเริ่มติว

   
  ติววัน วันที่ 23-24 ม.ค. 2563
   เวลา 08.30-17.00 น.

   สถานที่ติว ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
  ศาลายา นครปฐม     
      ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าคอร์สติว  
      
           ชื่อบัญชี นายชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
           - ธนาคารกรุงไทย         699-0-12598-5  
           - ธนาคารกรุงเทพ         902-0-03677-9     
           - ธนาคารกสิกรไทย      060-3-12080-9    
           - ธนาคารไทยพาณิชย์  154-2-37362-2  
     สมัครวันนี้ราคาลดเหลือ 2,500- จากปกติ 2,900-
      ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
              โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 
              ชื่อ....................... 
    
            ที่อยู่.......................
              เบอร์โทร.......................  

              ไอดีไลน์..............
      
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
     แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
  #แจ้งหลักฐานการโอนเงินไปที่ LINE@ ไอดี : @suregroup

   
   

  ①  คลิกรูปหยิบใส่ตะกร้า

        เพื่อกรอกและส่งข้อมูล  แล้วทีมงานจะตรวจสอบการแจ้งการชำระเงิน 
  ②  ทีมงานจะเก็บรายชื่อเพื่อไว้ตรวจสอบวันมาติว
  ③  เมื่อได้เข้ากลุ่มแล้ว คู่มือ หนังสือ เอกสาร และสื่อการสอนทุกรูปแบบ ในกลุ่มติวได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้สมาชิกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นหรือทำซ้ำไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากมีพฤติกรรมและมีการละเมิด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม  โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินทางกฎหมายต่อไป  โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
  ศาลายา จ.นครปฐม

   
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer