เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4890406
แสดงหน้า8320935
กล่องอิสระ


 

ปลัดอำเภอ-คอร์สออนไลน์

เข้าชม 743
 
ปลัดอำเภอ-คอร์สออนไลน์
 
 • ราคาปกติ : 9,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 5,000.00 ฿
 • --------------------------------------------------------------
  ติวปลัดอำเภอ-คอร์สติวออนไลน์ 

  ราคาพิเศษ   5,000 บาท
  ราคาปกติ      9,900 บาท
  --------------------------------------------------------------
  รายละเอียดสินค้า
  --------------------------------------------------------------
   รูปแบบการติว 
   ติวตั้งแต่พื้นฐาน เข้าใจง่าย ตามสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
   ติวครบทุกเรื่องที่ออกสอบ 
   สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้
   มีโจทย์ข้อสอบเก่าให้ฝึกทำ
   รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์

  --------------------------------------------------------------
   รายละเอียดของคอร์สติวออนไลน์
  ① ติวผ่านเฟสบุ๊คกลุ่มลับ 
  ② 
  เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 18 ส.ค.61 จนถึงสอบ 
  ③ ค่าติวพร้อมเอกสาร 5,000 บาท
  ④ จะมีเอกสารส่งให้ครบทุกวิชา

  --------------------------------------------------------------
   สมัครเรียนและขอรายละเอียดการสมัคร 
      http://www.suregroupcenter.co.th/
   สอบถามข้อมูล โทร : 084-533-9894

  --------------------------------------------------------------
  วิชาที่ใช้ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง  มี 3 ส่วน ดังนี้
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  (50 คะแนน)
    1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
    1.2 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
    1.3 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
    1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล และการบริหารจัดการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
    1.5 กฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิบัติราชการ
          1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
          3) พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
    
        4) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
          5) พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
          6) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          7) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
          8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
          9) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
         10) ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการคลัง

  2. ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  (130 คะแนน)
    2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

         1) กฎหมายทั่วไป
         2) กฎหมายอาญา
         3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
         4) กฎหมาย วิ.แพ่ง
         5) กฎหมาย วิ.อาญา 

    2.2 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
         1) พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
         2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
    2.3 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
          - งานทะเบียนราษฎร 
          - งานสัญชาติ 
          - งานบัตรประจำตัวประชาชน
          - งานทะเบียนครอบครัว

          - งานทะเบียนชื่อบุคคล,คำนำหน้านาม 

    2.4 ความรู้เกี่ยวกับงาน
          - อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
          - งานการพนัน
          - งานควบคุมการเรี่ยไร
          - งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า
          - งานโรงรับจำนำ
          - งานโรงแรม
          - งานสถานบริการ

          - มูลนิธิ และสมาคม, ศาลเจ้า, เกาะ, มัสยิดอิสลาม
          - งานทะเบียนพินัยกรรม และนิติกรรม 
          - ทะเบียนสัตว์ พาหนะ สุสานและฌาปนสถาน 
    2.5 ความรู้เกี่ยวกับ
          - การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญา และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
          - การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
          - กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้

    2.6 ความรู้เกี่ยวกับ
          - การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
          - การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง 
          - งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

  3. ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ  (20 คะแนน)
  --------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------
  เรียนสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว

  เนื้อหาครบทุกคะแนนที่ออกสอบ
  --------------------------------------------------------------
   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

  อ.เป้ ชลสิทธิ์
   ม.รามคำแหง 2  (บางนา) 
  ซ.นัมเบอร์วัน-ราม2 (ซอย 6)


        อยู่ด้านหลัง ม.รามคำแหง 2   
  --------------------------------------------------------------
  (Click ดูแผนที่)

   ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
             --------------------------------------------------------------                    อีเมล์....     pechonlasit@gmail.com                
                                pechonlasit@suregroupcenter.com
   --------------------------------------------------------------
 
Tutor & Writer