เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท23/07/2019
ผู้เข้าชม4353834
แสดงหน้า7485726
กล่องอิสระ


 

คอร์สติวสด-ตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

เข้าชม 677
 
คอร์สติวสด-ตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น
 
 • ราคาปกติ : 9,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 7,500.00 ฿
 • --------------------------------------------------------------
  คอร์สติวสดที่สถาบัน-ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


  ราคา 7,500 บาท   (รับเพียง 15 คน)
  --------------------------------------------------------------
  รายละเอียดสินค้า
  --------------------------------------------------------------
   รูปแบบการติว 
   ติวตั้งแต่พื้นฐาน เข้าใจง่าย ตามสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
   สมัครคอร์สนี้ได้เรียนทบทวนเพิ่มทางกลุ่มออนไลน์
   เมื่อเรียนจบเนื้อหาทุกเรื่องแล้วจะฝึกทำโจทย์ 
   รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์

  --------------------------------------------------------------
   รายละเอียดของคอร์สติวออนไลน์
  ① ติวสดที่สถาบัน

       - กลุ่มที่ 1 ติวทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 9 ธ.ค. 2560
       - กลุ่มที่ 2 ติวสรุป 6 วันก่อนสอบ
          วันที่ 6-7-8-9-10-11 ม.ค. 2561

  ② สมัครแล้วเริ่มติวทางกลุ่มออนไลน์ปรับพื้นฐานก่อนได้เลย
  ③ ค่าติวพร้อมเอกสาร 7,500 บาท
  ④ จะมีเอกสารคู่มือติวแจกฟรี

  --------------------------------------------------------------
   สมัครเรียนและขอรายละเอียดการสมัคร 
      http://www.suregroupcenter.co.th/
   สอบถามข้อมูล โทร : 084-533-9894

  --------------------------------------------------------------
  ท่านสามารถสมัครติวทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894, 083-005-2264, 02-138-2945
  ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ จำนวน 10 หัวข้อวิชา ดังนี้

  1. ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้แก่
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้แก่

  ความรู้และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ได้แก่

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
  ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น
  4. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ได้แก่

  กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
  การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
  5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ได้แก่

  ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน ( Division of work)
  การจัดกลุ่มงาน (Departmentalization)
  การกระจายอำนาจหน้าที่ (Distribution of Authority)
  การประสานงาน (Co - Ordination)
  กระบวนการจัดการความรู้ และ
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
  6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และ
  การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
  7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ได้แก่

  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
  มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
  หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  8. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

  หลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
  9. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

  ประเทศไทย 4.0
  ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และ
  ความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น
  10.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ ได้แก่

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการด้านการงบประมาณ ด้านการเงินการคลัง และการบริหารราชการแนวใหม่
   
 
Tutor & Writer