เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม4870052
แสดงหน้า8295431
กล่องอิสระ


 

คอร์สไปรษณีย์ - ศาลยุติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เข้าชม 3692 | ตอบ 0
 
คอร์สไปรษณีย์ - ศาลยุติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 • ราคาปกติ : 6,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ 3,500
  ราคาปกติ 6,500


  ศาลยุติธรรม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  วิชาความสามารถทั่วไปคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

  ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ
  ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

  ความสามารถทางด้านเหตุผล
  ทดสอบความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจําลองต่าง ๆ

  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

  ความเข้าใจภาษา
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

  การใช้ภาษา
  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
  หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งภาค ข
  .

  ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่ง  ภาค ข.โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

  ความรู้ด้านการบริหาร การวางแผน การงบประมาณ และสมรรถนะในงาน
  ๑. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
  ๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
  ๓. ระบบงบประมาณแบบมุงเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
  ๔. การติดตามประเมินผลตามระบบงบประมาณแบบมุงเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
  ๕. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประยุกต์
  ๖. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ

  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
  - นโยบายประธานศาลฎีกา
  - แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
  - กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  รวมถึงสมรรถนะในงาน ซึ่งประกอบด้วย

  ๑. การคิดวิเคราะห์ : การทำความเข้าใจสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาแนวคิด หลักทฤษฎีฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆหรือวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงการจัดหมวดหมูของปัญหาหรือสถานการณ์อยางเป็นระบบ สามารถนำมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๒. การมองภาพองค์รวม : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนได เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ พร้อมทั้งการอธิบายให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการยุติธรรมได้

  ๓. การค้นคว้าหาข้อมูล : ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลังประวัติความเป็นมาของประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวข องหรือจำเป็นตองานในหน้าที่รวมถึงการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การหาข่าวทั่วไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตรวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

   
  เรียนสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
  เนื้อหาครบทุกคะแนนที่ออกสอบ

   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

   ม.รามคำแหง 1  (หัวหมาก) 
  ซ.รามคำแหง 43/1
  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 
   

  ตึกเดียวกับ STUDY GROUP
        เข้าซอยประมาณ 50 เมตรอยู่ซ้ายมือ   

  (Click ดูแผนที่)

   ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com


  ความสำเร็จ...ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจ เลือก...พาหนะที่จะนำพาสู่...ความสำเร็จ ถ้าท่านมี...ความปรารถนาอันแรงกล้า!ที่จะสอบผ่าน! อย่างแน่นอน 100%
   

  ท่านจะต้อง...ตัดสินใจเลือกติวกับสถาบันที่พร้อมที่สุด
  ผมและทีมงานจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer