เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท23/05/2019
ผู้เข้าชม4276404
แสดงหน้า7366252
กล่องอิสระ


 

คอร์สติวสด - กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 4316 | ตอบ 1
 
คอร์สติวสด - กรมการพัฒนาชุมชน
 
 • ราคาปกติ : 5,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ  3,000 บาท
 • ราคาปกติ     5,500 บาท

  กรมการพัฒนาชุมชน

  1. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ และที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ปี 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   1.2 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ทักษะ/สมรรถนะ :  1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
  2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
  3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

  2. ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างโยธา และที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ทฤษฎีโครงสร้าง 
   1.2 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
   1.3 การประเมินและวิเคราะห์ราคา 
   1.4 การคำนวณและออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   1.5 การคำนวณและออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
   1.6 การบริหารงานก่อสร้าง 
   1.7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.8 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 

  3. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ และที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   1.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.4 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
  2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง  
   
  4. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาและที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ความรู้ทั่วไปในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน ลำโพง เครื่องฉายภาพ เป็นต้น 
   1.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ การพิมพ์ การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.4 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
   
   
  5. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   1. ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   1.2 กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551 
   1.3 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) 
   1.4 หลักการบัญชี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   1.6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.7 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
   2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 

   
 • ติวสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
  ติวครบทุกวิชาทุกคะแนนที่ออกสอบ


  **ติวสด
  - วันที่ 14 , 15 , 21 , 22 ม.ค. 55
     เวลา 09.30-16.30 น.

    
  ***ติวสรุปเจาะข้อสอบ  2 วัน ก่อนสอบ
   วันที่ 28, 29  ม.ค. 55  
      เวลา 09.30-16.30 น.   

  สถานที่ติว...   Sure Group Center

  ซ. รามคำแหง43/1  หัวหมาก  บางกะปิ กรุงเทพ 10240  
                       

  (Click ดูแผนที่)
   
  เข้ามาจากปากซอย รามคำแหง 43/1  ประมาณ 15 เมตรอยู่ขวามือ

  * ท่านสามารถทำรายการสั่งซื้อคอร์สติวนี้ได้เลยผ่านทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  สอบถามโทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 , 02-319-1496 

   


  โอนเข้าบัญชี  แบบ ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี  'ชลสิทธิ์  ชาญนุชิต'


  - ธนาคารกรุงเทพ:                 เลขที่บัญชี 902-0-05199-2  
                                                 สาขาถนนรามคำแหง-เทพลีลา

  - ธนาคารกรุงเทพ:                 เลขที่บัญชี 234-4-27039-8  
  - ธนาคารกรุงเทพ:                 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 

  - ธนาคารกสิกรไทย: 
               เลขที่บัญชี 078-2-31360-8    
                                                  สาขาหัวหมาก

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา:         เลขที่บัญชี 143-1-82534-8 

                                                 สาขาหัวหมาก

  - ธนาคารไทยพาณิชย์:         
  เลขที่บัญชี 169-2-32419-1  
                                                สาขาบิ๊กซีหัวหมาก
   

  ธนาคารกรุงไทย:                เลขที่บัญชี 483-0-17195-2
                                                สาขาเมเจอร์ฮอลลีวูด รามคำแหง
   

     ความสำเร็จ...ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจ เลือก...พาหนะที่จะนำพาสู่...ความสำเร็จ ถ้าท่านมี...ความปรารถนาอันแรงกล้า!ที่จะสอบผ่าน! อย่างแน่นอน 100%
   

  ท่านจะต้อง...ตัดสินใจเลือกติวกับสถาบันที่พร้อมที่สุด
  ผมและทีมงานจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

qzyfffff
 

nike flyknit racer

adidas stan smith sneakers

michael kors handbags outlet

coach outlet

ultra boost

mbt shoes

golden goose

adidas yeezy

kyrie 5 shoes

chrome hearts online

off white shoes

hermes outlet online

yeezy shoes

kobe shoes

yeezys

michael kors outlet

nike air max 90

birkin bag

lebron 16 shoes

adidas nmd runner

canada goose

curry 5 shoes

nike shox for men

yeezy

golden goose outlet

hermes belt

birkin bag

fake rolex

adidas crazy explosive

coach outlet sale

michael kors uk

hermes belt

yeezy boost 500

jordan 11 retro

vapormax

nike cortez

jordan shoes

converse outlet store

cheap jordans

off white hoodie

red bottom heels

yeezy 500

coach outlet

kyrie 3

coach outlet online

curry 6 shoes

michael kors outlet

golden goose sneakers

golden goose

nike polo shirts

yeezy boost 350

canada goose jacket

adidas iniki

curry 4

nike sneakers

nike air huarache

michael kors outlet online

michael kors handbags

nike air max

nike sneakers for men

ysl handbags

lebron shoes

off white clothing

nike roshe

coach factory outlet

adidas yeezy boost

goyard bags

balenciaga triple s

nike react

moncler jackets

nike air max

nike huarache

yeezy shoes

cheap jordans

michael kors outlet

chrome hearts

cheap jordans

adidas stan smith shoes

valentino shoes

nfl store

adidas stan smith

retro jordans

adidas yeezy

golden goose sneakers

crazy explosive

balenciaga shoes

chrome hearts outlet

kobe 11

golden goose

nike air force 1

golden goose sneakers

hermes online shop

yeezy boost

nhl jerseys

fake rolex

yeezy boost 350 v2

cheap nba jerseys

off white jordan 1

air max 2019

michael kors

 
qzyfffff [202.91.33.xxx] เมื่อ 18/02/2019 09:15
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer