เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4883777
แสดงหน้า8312145
กล่องอิสระ


 

คอร์สไปรษณีย์ - กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 5194 | ตอบ 0
 
คอร์สไปรษณีย์ - กรมการพัฒนาชุมชน
 
 • ราคาปกติ : 6,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,000.00 ฿
 •  


  ราคาพิเศษ  3,000 บาท
  ราคาปกติ     6,500 บาท


  กรมการพัฒนาชุมชน

  1. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน


  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ และที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ปี 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   1.2 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ทักษะ/สมรรถนะ :  1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
  2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
  3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

  2. ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างโยธา และที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ทฤษฎีโครงสร้าง 
   1.2 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
   1.3 การประเมินและวิเคราะห์ราคา 
   1.4 การคำนวณและออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   1.5 การคำนวณและออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
   1.6 การบริหารงานก่อสร้าง 
   1.7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.8 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 

  3. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ และที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   1.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.4 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
  2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง  
   
   
  4. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาและที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ความรู้ทั่วไปในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน ลำโพง เครื่องฉายภาพ เป็นต้น 
   1.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ การพิมพ์ การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.4 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
   
   
  5. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   1. ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   1.2 กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551 
   1.3 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) 
   1.4 หลักการบัญชี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   1.6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น 
   1.7 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
   2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
   2.1 ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.2 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555- 2559 
  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 
   


  ติวสบายๆ สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์  สั้น+ง่าย+ฉับไว  
  ติวครบทุกวิชาทุกคะแนนที่ออกสอบ


   


  สถานที่ติว...   Sure Group Center

  ซ. รามคำแหง43/1  หัวหมาก  บางกะปิ กรุงเทพ 10240  
                       

  (Click ดูแผนที่)
   
  เข้ามาจากปากซอย รามคำแหง 43/1  ประมาณ 15 เมตรอยู่ขวามือ

  * ท่านสามารถทำรายการสั่งซื้อคอร์สติวนี้ได้เลยผ่านทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  สอบถามโทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 , 02-319-1496 

   


  โอนเข้าบัญชี  แบบ ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี  'ชลสิทธิ์  ชาญนุชิต'


  - ธนาคารกรุงเทพ:                 เลขที่บัญชี 902-0-05199-2  
  - ธนาคารกรุงเทพ:                 สาขาถนนรามคำแหง-เทพลีลา

  - ธนาคารกรุงเทพ:                 เลขที่บัญชี 234-4-27039-8  
  - ธนาคารกรุงเทพ:                 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 

  - ธนาคารกสิกรไทย: 
              เลขที่บัญชี 078-2-31360-8    
  - ธนาคารกสิกรไทย:              สาขาหัวหมาก

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา:        เลขที่บัญชี 143-1-82534-8 

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา:        สาขาหัวหมาก

  - ธนาคารไทยพาณิชย์:         
  เลขที่บัญชี 169-2-32419-1  
  - ธนาคารไทยพาณิชย์:         สาขาบิ๊กซีหัวหมาก


  ธนาคารกรุงไทย:                เลขที่บัญชี 483-0-17195-2
                                                สาขาเมเจอร์ฮอลลีวูด รามคำแหง   ความสำเร็จ...ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจ เลือก...พาหนะที่จะนำพาสู่...ความสำเร็จ ถ้าท่านมี...ความปรารถนาอันแรงกล้า!ที่จะสอบผ่าน! อย่างแน่นอน 100%
   

  ท่านจะต้อง...ตัดสินใจเลือกติวกับสถาบันที่พร้อมที่สุด
  ผมและทีมงานจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer