เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4883704
แสดงหน้า8312061
กล่องอิสระ


 

สรุปย่อพิชิตข้อสอบ บุคลากรทางการศึกษา กศน.

เข้าชม 1290
 
สรุปย่อพิชิตข้อสอบ บุคลากรทางการศึกษา กศน.
 
 • ราคาปกติ : 330.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 310.00 ฿
 • สรุปย่อพิชิตข้อสอบ บุคลากรทางการศึกษา เล่ม 1
  วิชาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

  สังกัดสำนักงาน กศน.
  ราคาพิเศษ 310
  ราคาปกติ   330
  สรุปย่อพิชิตข้อสอบ บุคลากรทางการศึกษาอื่น เล่ม 1 วิชาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557         
  2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        
  3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                
  4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546                   
  5. พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551       
  6. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546      
  7. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
  8. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                          
  9. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                     
  10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552     
  11. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                  
  12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  13. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                              
  14. นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน กศน.          
  15. เจาะข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
  • สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
   หรือโทรสอบถาม...
   084-533-9894 , 083-005-2264
   02-138-2945
     FAX : 02-138-2947

    
    
   วิธีชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

   
                               
 
Tutor & Writer