เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม4873578
แสดงหน้า8300003
กล่องอิสระ


 

เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ

เข้าชม 1614
 
เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ
 
 • ราคาปกติ : 300.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 280.00 ฿
  • เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ 
  • ราคาพิเศษ   280 บาท
   ราคาปกติ     300 บาท

    
   เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ 
   1. เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง                     
   2.
   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน                             
   3.
   เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                 
   4.
   เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                     
   5.
   เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                  
   6.
   เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่            
   7.
   เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ                      
   8.
   เจาะข้อสอบพ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
   9.
   เจาะข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ                                 
   10.
   เจาะข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ               
   11.
   เจาะข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ  
   12.
   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                 
   13.
   เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา                                               
   14.
   เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                    
   15.
   เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                             
   16.
   เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
   17. เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ              
   18.
   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
       18.1 กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่                             
       18.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่
              และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551            
       18.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
               ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง
               และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551          
       18.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
             ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
             สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553   
           
   19.
   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ 
       19.1 งานทะเบียนทั่วไป                                                  
       19.2 งานทะเบียนราษฎร                                                
       19.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน                                       
       19.4 งานอาวุธปืนฯ                                                     
       19.5 งานการพนัน                                                       
       19.6 งานควบคุมการเรี่ยไร                                              
       19.7 งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า                       
       19.8 งานโรงรับจำนำ                                                   
       19.9 งานโรงแรม                                                        
       19.10 งานสถานบริการ 
                                                   
   20.
   เจาะข้อสอบการสอบสวนคดีอาญา และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อ 
       พิพาท   

   21.
   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน          
   22.
   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ                                      
   23.
   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำแผน                      
    
    สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
   หรือโทรสอบถาม...
   084-533-9894 , 083-005-2264
   02-138-2945
     FAX : 02-138-2947

    

 
Tutor & Writer