เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4888149
แสดงหน้า8317767
กล่องอิสระ


 

คอร์สติวสด กทม. ภาค ข

เข้าชม 1572
 
คอร์สติวสด กทม. ภาค ข
 
 • ราคาปกติ : 3,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,500.00 ฿
 • คอร์สติวสด ภาค ข กทม.

  ค่าติว 2,500  บาท
  --------------------------------------------------------------
   รูปแบบการติว 
   ติวตั้งแต่พื้นฐาน  สไตล์การติว อ.เป้ ชลสิทธิ์    
   เข้มด้วยเนื้อหา เข้มด้วยเทคนิค
   รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
  --------------------------------------------------------------
  # ตำแหน่งที่เปิดติวมีอะไรบ้าง ???
     ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
     1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
     1. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
     2. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

   

  # เนื้อหาที่ติวในคอร์สประกอบด้วยอะไรบ้าง ???
     วิชาความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

     ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
      1. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ
      2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
         2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.2 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
         2.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         2.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         2.8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน
  และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.9 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
         2.10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

     
      
  ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
       - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และงบประมาณ
       - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
       - กฎกระทรวงออกตามความนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
       - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
       - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
  งบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน
  และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   


      นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
      1. ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต
       2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่
          - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
  หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
          - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
  หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
          - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
  สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
          - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
          - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
          - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและ
  การตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      3. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน
      4. ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
  การบริหารโครงการ ฯลฯ
      5. ความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  #รูปแบบการติว
    คอร์สติวสดที่สถาบันติว 
         ติวตั้งแต่พื้นฐาน เข้าใจง่าย  สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว  
         ติวครบทุกเรื่อง ทุกประเด้น ตามแนวข้อสอบ กทม. 
         ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบเพื่อฝึกทำข้อสอบ
         คอร์สติวสด ได้สิทธิติวทบทวนทางออนไลน์ เมื่อสมัครติวแล้วจะได้ PassWord เข้าเรียน
         ไม่มีพื้นฐานก็สอบติดได้
         รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
          สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563
      
          รายละเอียดของคอร์สติวสด
             ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29 ก.พ. และ 1  มี.ค. 2563
             เวลา 09.30-16.00
                   
             @สถานที่ติว สถาบันติว SURE GROUP หลัง ม.รามคำแหง2
                 ซ.นัมเบอร์วัน-รามคำแหง2 
        #คอร์สติวสด
         คอร์สติว ภาค ข. ค่าติว 2,500 บาท  
        ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าสมัคร  
               ชื่อบัญชี นายชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
               - ธนาคารกรุงไทย         483-0-17195-2
               - ธนาคารกรุงเทพ         234-4-27039-8
               - ธนาคารกสิกรไทย      078-2-31360-8
               - ธนาคารไทยพาณิชย์  169-2-32419-1
        ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
        ขั้นตอนที่ 3. กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ ไอดีไลน์ 
       
   


   แจ้งการโอนเงินทางไลน์ ID : @suregroup
   
  #สแกน QR CODE เพื่อแจ้งหลักฐานการชำระค่าเรียน

  --------------------------------------------------------------
   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

   ม.รามคำแหง 2  

  (Click ดูแผนที่)
   
 
Tutor & Writer