เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท17/08/2018
ผู้เข้าชม3797005
แสดงหน้า6691295
กล่องอิสระ


 

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จัดทำโดย อ. จรัญ

เข้าชม 6901 | ตอบ 3
 
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จัดทำโดย อ. จรัญ
 
 • ราคาพิเศษ : 300.00 ฿
 •  

  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน


  โดย : จรัญภักดีธนากุล

  สารบัญ :

  บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2 กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 การยื่นพยานหลักฐาน

            หมวดที่ 1 หลักทั่วไปของการยื่นพยานหลักฐาน
            หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเฉพาะแต่ละประเภท

   บทที่ 6 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

   

  *******************
   

  คำอธิบาย กฏหมาย ลักษณะพยานหลักฐาน พิมพ์ครั้งที่ 6
  ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาถึงปี พ.ศ.2554
   
  ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 / มกราคม 2555
  จำนวนหน้า: 570 หน้า
  รูปแบบ : ปกอ่อน
   
  สารบัญ

  บทที่  1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในทางอรรถคดี
  1.1 ข้อเท็จจริงที่ได้จากคำรับ (Admission)  ของคู่ความในศาล
  1.2 ข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยได้โดยอาศัยบทกฎหมายที่วางบทสันนิษฐาน
  เด็ดขาดเอาไว้  หรือหลักกฎหมายปิดปากไม่ให้คู่กรณีเถียง
  ข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น (Absolute or lrrebuttable Presumption)
  1.3 ข้อเท็จจริงที่สามรถวินิจฉัยได้โดยอาศัยความรู้ทั่วไปของศาลเอง
  (Judicial  Notice)
  1.4 ข้อเท็จจริงที่ได้โดยพยานหลักฐาน (Evidence)
  2. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทย
  3. บทกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญาสามัญ
  4. ขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
  บทที่  2 กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  1. ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง
  1.1 ปัญหาข้อกฎหมาย
  (1) ข้อพิพาทที่โต้แย้งกันว่ามีกฎหมายบทใดบทหนึ่งใช้บังคับอยู่
  ในขณะเกิดเหตุคดีนั้นหรือไม่
  (2) ข้อพิพาทที่โต้แย้งกันว่าความหมายของบทกฎหมายบทนั้นมีอย่างไร
  (3) ปัญหาเกี่ยวกับผลของการนำบทกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดี
  1.2 ปัญหาข้อเท็จจริง
  (1) ปัญหาข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับการกระทำของบุคคล
  ว่าบุคคลใดกระทำการใดหรือไม่  อย่างไร
  (2) ปัญหาพิพาทกันเกี่ยวกับสภาพจิตใจของบุคคล
  (3) ข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่ามีการเกิดขึ้นหรือการมีอยู่
  หรือการสิ้นสุดไปของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่  อย่างไร
  และข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ
  สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาวการณ์ที่เป็นนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. ปัญหาข้อกฎหมายต้องไม่ใช้พยานหลักฐาน
  2.1 ปัญหากฎหมายต่างประเทศ
  2.2 กฎหมายระหว่างประเทศ
  2.3 กฎหมายลำดับรองที่มีฐานะต่ำกว่ากฎกระทรวง
  2.4 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
  2.5 กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
  2.6 ปัญหาการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา  4  วรรคสอง
  2.7 ปัญหากรณีมติคณะรัฐมนตรี
  3. ปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐาน
  3.1 ความหมายของพยานหลักฐาน
  3.2 พยานหลักฐานในสำนวนของศาล
  4. ข้อยกเว้นหลักที่ว่าถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะต้องใช้พยานหลักฐาน
  4.1 ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป  (Judicial  Notice)
  4.2 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้
  (Undisputable  Fact  as a result of absolute presumption or estoppel)
  4.2.1 ตาม  พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  มาตรา  8
  4.2.2 ตาม ป.วิ.อ.  มาตรา  46
  4.2.3 ตาม ป.วิ.พ.  มาตรา  145
    4.3 ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความรับกันแล้วหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล
     (Facts  Admitted  in  Court)
     4.3.1 คำรับของคู่ความกับคำรับของคนที่ไม่ใช่คู่ความ
     4.3.2 คำรับที่กระทำในศาลกับคำรับที่กระทำนอกศาล
     4.3.3 คำรับที่เป็นผลร้ายต่อรูปคดีของผู้ทำคำรับเอง
      (unfavourable  admission)  กับคำรับที่เป็นคุณต่อผู้ทำคำรับ
      (favourable  admission)
     4.3.4 คำรับโดยปริยาย (implied admission)
     4.3.5 กฎหมายถือว่ารับ
      (1) ป.วิ.พ. มาตรา  100  วรรคสอง
      (2) ป.วิ.พ. มาตรา  183  วรรคสอง
      (3) ป.วิ.พ. มาตรา  123  วรรคหนึ่ง
      (4) ป.วิ.พ. มาตรา  124
      (5) ป.วิ.พ. มาตรา  177  วรรคสอง
     4.3.6 คำท้าหรือคำรับที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน (conditional admission)
      (1) ความหมายของคำท้า
      (2) เงื่อนไขของคำท้าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
      (3) ผลของคำท้าที่สมบูรณ์ผูกพันผู้ใด
      (4) การตีความคำท้า
      (5) การดำเนินคดีในกรณีที่คำท้าไม่สามรถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
     4.3.7 คำรับในคดีอาญา
  บทที่  3 หน้าที่นำสืบ  (Burden of Proof)
   โครงสร้างของกฎเกณฑ์ในเรื่องหน้าที่นำสืบ
  1. ประเด็นข้อพิพาท  (Disputed  Issues)
  1.1 ความสำคัญของประเด็นข้อพิพาท 
  1.2 ความหมายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเด็นข้อพิพาท 
  1.3 ทางแก้ในกรณีที่ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทผิด 
  1.4 ประเด็นข้อพิพาทในคดีอาญา
  2. ภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบ (Legal Burden of Proof)
  ในแต่ละประเด็นข้อพิพาท
  2.1 ความสำคัญของภาระการพิสูจน์
  2.2 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดภาระการพิสูจน์
  2.3 ทางแก้ในกรณีที่ศาลชั้นต้นกำหนดหน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์ผิด
  2.4 ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
  3. การจัดลำดับก่อนหลังในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ (Order of Proof)
  3.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำสืบก่อนหลัง
  3.2 ทางแก้ในกรณีที่ศาลจัดลำดับการสืบก่อนหลังผิด
  4. มาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of Proof)
  4.1 มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญา : 
  proof  beyond  reasonable  doubt
  4.2 มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแพ่ง :
  proof  on the balance of  probability
  4.3 มาตรฐานการพิสูจน์ชนิดที่สาม :
  proof  by  clear  and  convincing  evidence
  4.4 มาตรฐานการพิสูจน์ให้เห็นมูลความแห่งคดี
  proof  of  prima  facie  case  or probable  cause
  บทที่  4 หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน  (Admissibility of  Evidence)
  1. บทตัดพยานหลักฐานที่เป็นเท็จหรือปลอม
  2. บทตัดพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือย (superfluous)  ประวิงให้ชักช้า
  (undue  delaying)  หรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น  (irrelevant)
  3. บทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ
  (Rule against  illegally obtained evidence)
  3.1 แนวคิด
  3.2 บทกฎหมายของไทย
  3.3 ข้อจำกัด
  3.4 กรณีศึกษา
  3.5 ปัญหา
  4. บทตัดพยานบอกเล่า  (Rule against  Hearsay)
  4.1 ความหมายของพยานบอกเล่า 
  4.2 บทตัดพยานบอกเล่าในกฎหมายไทย
  4.3 กรณียกเว้นให้รับฟังพยานบอกเล่าได้
  4.4 น้ำหนักของพยานบอกเล่า
  5. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมหรือความประพฤติ
  ในทางชั่วร้ายของจำเลยในคดีอาญา  ต้องห้ามไม่ให้รับฟัง
  มาใช้ในการพิสูจน์ความผิดในคดีปัจจุบันของจำเลย
  6. บทตัดพยานหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหาย
  ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
  7. บทตัดพยานบุคคล
  7.1 บทตัดพยานบุคคลในคดีอาญา
  7.2 บทตัดพยานบุคคลที่ใช้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา
  7.3 บทตัดพยานบุคคลที่ใช้เฉพาะในคดีแพ่ง
  8. บทตัดพยานเอกสารในคดีแพ่ง
  บทที่  5 การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence)
   หมวดที่  1  :  หลักทั่วไปของการยื่นพยานหลักฐาน
  1. การสืบพยานหลักฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี
  จึงต้องกระทำในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาคดี
  1.1 ต้องกระทำในศาล
  1.2 ต้องกระทำโดยเปิดเผย
  1.3 ต้องกระทำต่อหน้าคู่ความ
  1.4 ต้องใช้ภาษาไทย
  1.5 ต้องทำตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายและศาลกำหนด
  1.5.1 ในคดีแพ่ง
     1.5.2 ในคดีอาญา
  2. การยื่นบัญชีระบุพยาน (List of  Evidence)
  2.1 วัตถุประสงค์และโครงสร้างของกฎ
  2.1.1 กฎเกณฑ์ในเรื่องบัญชีระบุพยาน
     2.1.2 โครงสร้างของกฎ
  2.2 ตัวกฎและสภาพบังคับ
  2.2.1 หลักปฏิบัติตามกฎ  14  ประการ
     2.2.2 สภาพบังคับของกฎหรือบท  sanction  ของกฎเกณฑ์
      ในการยื่นบัญชีระบุพยาน
  2.3 ข้อยกเว้นของกฎ
  2.3.1 มาตรา  88  วรรคสาม
  2.3.2 มาตรา  87 (2)  ตอนท้าย
  2.4 กรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตบังคับตามมาตรา  88
  2.5 หลักในเรื่องบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีอาญา
  3. เงื่อนไขและวิธีการในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ
         (impeach or discredit )  พยานบุคคล (ป.วิ.พ. มาตรา  89)
  3.1 วัตถุประสงค์ของกฎ
  3.2 ขอบเขตของกฎ
  3.3 สภาพบังคับของกฎ
  3.4 ข้อยกเว้นของกฎ
  3.5 การอนุโลมเอามาตรา  89  ไปใช้ในคดีอาญา
   หมวดที่  2  :  หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเฉพาะแต่ละประเภท
  1. วิธีการนำสืบพยานเอกสาร  (Documentary   Evidence)
  2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานบุคคล
  2.1 การนำพยานบุคคลมาสู่ศาล
  2.2 การสาบานหรือปฏิญาณตน
  2.3 การเบิกความด้วยวาจา
  2.4 การสืบพยานคู่
  2.5 พยานปรปักษ์
  2.6 การสืบพยานเด็กและพยานที่หวาดกลัวจำเลยในคดีอาญา
  2.7 การบันทึกคำเบิกความในสื่อภาพและเสียง
  3. วิธีการนำสืบพยานวัตถุ  (Real Evidence)
  3.1 ความหมาย
  3.2 วิธีการนำสืบ
  4. วิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ (Expert Witness)
  4.1 ความหมาย
  4.2 วิธีการนำสืบ
  4.3 การบังคับตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่  6 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)
  1. หลักกฎหมาย
  1.1 ป.วิ.พ. มาตรา  104
  1.2 ป.วิ.พ. มาตรา  140  วรรคหนึ่ง (2)
  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  มาตรา  31 (3) และมาตรา  29 
  ป.วิ.อ. มาตรา  184
  2. หลักปฏิบัติ  (rule of practice)
  2.1 หลักการใช้กฎหมายในเรื่องหน้าที่นำสืบ (Legal Burden of Proof)
  2.2 หลักการใช้กฎหมายในเรื่องมาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of Proof)
  2.3 พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักไม่มั่นคง
  2.4 การอนุมานข้อเท็จจริงให้เป็นผลร้าย  (adverse inference)
  ต่อคู่ความที่มีพฤติการณ์ส่อพิรุธ
     

  จัดทำโดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล

   
   • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
    โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
    02-138-2945   
    FAX : 02-138-2947
                            
    อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
                
         pechonlasit@suregroupcenter.com

 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

abc
abc20180719

ecco outlet

 

philipp plein

 

fred perry polo shirts

 

coach factory outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

air jordan shoes

 

moncler sale

 

tory burch outlet store

 

cheap ray ban sunglasses

 

louis vuitton outlet

 

hermes outlet

 

canada goose jacket

 

cheap air jordans

 

rolex replica watches

 

coach outlet online

 

birkenstock outlet online

 

air max 90

 

fitflops sale

 

ray ban glasses

 

timberland outlet

 

louis vuitton outlet online

 

coach factory outlet online

 

canada goose jackets

 

adidas campus shoes

 

yeezy shoes

 

mulberry outlet uk

 

michael kors

 

cheap nike shoes

 

nfl jerseys

 

fitflop uk

 

coach outlet online

 

michael kors outlet store

 

red bottom heels

 

polo ralph lauren outlet

 

uggs outlet

 

birkenstock sale

 

basketball shoes

 

pandora rings

 

louis vuitton outlet store

 

yeezy shoes

 

ralph lauren outlet online

 

coach factory outlet

 

prada outlet online

 

coach outlet online

 

nike cortez classic

 

adidas yeezy boost

 

converse all star

 

red bottoms

 

cheap jordans

 

adidas outlet store

 

michael kors outlet store

 

canada goose jackets

 

mont blanc pens

 

nike react shoes

 

dansko shoes

 

ray bans

 

nike running shoes

 

ralph lauren outlet online

 

michael kors outlet

 

coach outlet store online clearance

 

nike shoes

 

cheap oakley sunglasses

 

ralph lauren uk

 

longchamp outlet

 

hermes bags

 

moncler

 

cheap air jordans

 

ray ban sunglasses outlet

 

oakey sunglasses outlet

 

michael kors outlet clearance

 

nike air max 2018

 

nike outlet store

 

pandora jewelry

 

pandora charms

 

canada goose sale

 

pandora charms sale

 

nike shox shoes

 

coach factory outlet

 

kobe shoes

 

nba jerseys wholesale

 

adidas outlet store

 

supreme clothing

 

mbt

 

fitflops sale

 

longchamp outlet

 

tory burch outlet online

 

coach factory outlet

 

air more uptempo

 

ugg boots outlet

 

adidas outlet online

 

supreme shirts

 

adidas nmd r1

 

birkenstock shoes

 

ecco outlet

 

supreme uk

 

louis vuitton handbags

 

coach outlet online

 

coach factory outlet

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren sale

 

michael kors outlet clearance

 

michael kors outlet

 

kate spade outlet online

 

kate spade outlet online

 

birkenstock outlet store

 

converse outlet

 

kate spade bags

 

hermes bag

 

louis vuitton outlet online

 

ferragamo outlet

 

coach outlet online

 

nike zoom

 

pandora charms outlet

 

christian louboutin shoes

 

michael kors outlet online

 

cheap air jordans

 

nike air max 2018

 

cheap oakley sunglasses

 

canada goose jackets

 

fitflops sale clearance

 

adidas shoes

 

adidas shoes

 

louboutin shoes

 

new balance outlet store

 

michael kors outlet online

 

oakley sunglasses outlet

 

hermes bags

 

cheap jordan shoes

 

uggs outlet

 

moncler outlet online

 

coach factory outlet online

 

cheap ray ban sunglasses

 

pandora jewelry

 

underarmour outlet

 

ugg canada

 

polo ralph lauren outlet online

 

kate spade purses

 

nike outlet online

 

air max shoes

 

air max axis

 

coach factorty outlet store

 

pandora outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

coach outlet online

 

mont blanc pen

 

yeezy shoes

 

air more money

 

gucci outlet online

 

pandora jewelry outlet

 

coach outlet store

 

adidas yeezy

 

moncler coats

 

coach factorty outlet online

 

pandora jewelry

 

polo ralph lauren outlet

 

coach factory outlet

 

kyrie 4

 

coach factory outlet online

 

timberland outlet

 

harden vol 1

 

air jordans

 

mlb jerseys wholesale

 

moncler jackets

 

kate spade handbags

 

air force 1

 

canada goose jackets

 

jordans

 

red bottom

 

ugg boots

 

coach outlet online

 

nike air max 90

 

kate spade outlet online

 

ysl outlet

 

nike air max 97

 

discount oakley sunglasses

 

pandora jewelry outlet

 

swarovski outlet

 

dr martens boots

 

coach outlet store online

 

coach outlet online

 

cheap jordans free shipping

 

canada goose jackets

 

pandora charms sale clearance

 

nike air presto

 

converse shoes

 

nike free 5.0

 

kobe shoes

 

nike outlet store online

 

fitflops sale

 

ralph lauren outlet online

 

ralph lauren sale clearance uk

 

pandora charms

 

timberland shoes

 

salvatore ferragamo shoes

 

lacoste polo shirts

 

coach outlet online

 

jimmy choo

 

kate spade outlet online

 

pandora jewelry

 

yeezy boost 350

 

michael kors outlet online

 

air max 270

 

pandora outlet store

 

michael kors canada

 

adidas superstar shoes

 

birkenstock outlet store

 

nike air max zero

 

pandora jewelry

 

christian louboutin shoes

 

puma outlet

 

air max

 

cheap oakley sunglasses

 

burberry outlet store

 

yeezy boost 350

 

michael kors outlet clearance

 

ralph lauren uk

 

toms outlet online

 

supra for sale

 

jordan shoes

 

kate spade handbag

 

coach factory outlet online

 

tory burch outlet online

 

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sidegragpo.com/
abc [103.250.140.xxx] เมื่อ 19/07/2018 09:07
2
อ้างอิง

linying123
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.suregroupcenter.co.th/
linying123 [128.90.47.xxx] เมื่อ 26/07/2018 09:08
3
อ้างอิง

123

curry 5

supreme clothing

nike epic react

adidas tubular shadow

adidas outlet online

goyard

ysl

stephen curry 5

golden goose sneakers

adidas tubular

timberland boots

kyrie shoes

nike air presto

pure boost

air presto

michael kors purses

yeezy boost 500

kobe shoes

cheap jordans

adidas stan smith

adidas tubular

lacoste outlet

hogan outlet

nike air huarache

nike cortez men

golden goose

yeezy boost 350

moncler jackets

off white hoodie

nike air max 2017

hermes online shop

oakley sunglasses

louboutin shoes uk

retro jordans

michael kors outlet online

yeezy boost 350

ferragamo belt

balenciaga shoes

lebron james shoes

adidas gazelle

michael kors outlet

kd 10

derrick rose shoes

fila shoes

adidas superstar

birkin bag

off white shoes

yeezy boost 350 v2

asics kayno

prada glasses

fitflops sale clearance

red bottom heels

cheap oakley sunglasses

adidas eqt

100% real jordans for cheap

bape hoodie

michael kors outlet

nike zoom

jordan shoes

vapor max

kobe 11

michael kors outlet online

adidas yeezy boost

red bottom shoes

ferragamo belts

yeezy boost 350 v2

kobe sneakers

lacoste online shop

james harden shoes

supreme hoodie

pandora bracelet

michael kors

nmd

nike react

cheap basketball shoes

balenciaga sneakers

michael kors outlet

nike air max 90

moncler jackets

nfl jerseys

michael kors handbags

adidas yeezy

kobe basketball shoes

lacoste outlet

nike air max 270

yeezy boost 350

hermes belt

adidas stan smith shoes

nike basketball shoes

crazy explosive

yeezy boost 350 v2

nike air force

http://www.kobeshoes.uk

kevin durant shoes

michael kors outlet online

yeezy boost

curry 4

nike flyknit

converse shoes

balenciaga triple s

calvin klein outlet online

air jordan 4

michael kors outlet

pandora charms

fila shoes

adidas nmd runner

oakley sunglasses

moncler outlet

off white nike

vans shoes

prada sunglasses

adidas iniki

nike huarache

balenciaga shoes

ultra boost

paul george shoes

harden shoes

nike huarache

vapormax

kobe 11

lebron soldier 10

goyard handbags

longchamp handbags

jordan retro 6

nike football boots

yeezy shoes

adidas nmd

adidas store

ferragamo belt

nike react

yeezy boost 350 v2

cheap jordans

tory burch outlet

yeezy boost 700

fila

mlb jerseys

longchamp handbags

louboutin shoes

adidas superstar shoes

yeezy boost

michael kors outlet online

nike air max 2018

golden goose

golden goose

off white

yeezy 500

adidas pure boost

adidas ultra

yeezy boost

michael kors handbags

oakley sunglasses for men

nmd

basketball shoes

adidas nmd

vibram fivefingers

nike polo

pandora charms

adidas yeezy

nike air huarache

air yeezy

chrome hearts online

hermes birkin

yeezy boost

golden goose sneakers

nba jerseys

westbrook shoes

kyrie shoes

tory burch shoes

goyard handbags

yeezy boost 350

longchamp outlet

jordan retro 12

adidas ultra boost

vans outlet

basketball shoes

air max 2018

kobe 9

jordan 13

lebron 15

yeezy boost 350

michael kors handbags

nike air force

birkin bag

nmd

curry 5

yeezy 500

lacoste polo

russell westbrook shoes

asics shoes

kate spade handbags

air max

michael kors outlet online

cheap jordans

ferragamo belts

lebron shoes

fila

bape hoodie

damian lillard shoes

adidas nmd r1

kobe 9

off white jordan 1

gucci belt

off white clothing

nike zoom running shoe

michael jordan shoes

nike cortez

adidas outlet

adidas superstars

golden goose sneakers

yeezy boost 350

nike shoes

nike free run

jordan retro

off white hoodie

zx flux

balenciaga

golden goose

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

adidas yeezy

pandora jewelry

kyrie 3

kd shoes

reebok outlet

kobe shoes

fitflops

dior glasses

yeezy shoes

chrome hearts online

puma shoes

off white clothing

nike sneakers for women

kyrie 4

offwhite

michael kors

af1

links of london sale

longchamp outlet

moncler jacket

nike air force 1

michael kors outlet store

birkin bag

adidas eqt

nike hyperdunk 2017

hermes belt

moncler jackets

vibram five fingers

moncler jackets

jordan 6

tom ford sunglasses

chrome hearts

adidas yeezy

red bottoms

kyrie irving shoes

balenciaga

vans shoes

hermes belts for men

goyard bags

nike hyperdunk

nhl jerseys

nike epic react

nike huarache

retro jordans

curry 4 shoes

nike dunk shoes

goyard bags

off white clothing

cheap nfl jerseys

hermes bags

longchamp

hermes belt

air max 90

nike free

yeezy boost 350 v2

ray ban sunglasses

adidas crazy explosive

ysl handbags

john wall shoes

michael kors outlet

yeezy boost 350 v2

ray ban sunglasses

nike max

kyrie 4

nike roshe run

chrome hearts online

tom ford eyewear

off white x jordan 1

dior sunglasses

christian louboutin

adidas zx flux

nike roshe

yeezy 700

100% real jordans for cheap

kd shoes

hermes handbags

links of london

cat boots

adidas shoes

adidas stan smith sneakers

yeezy boost 350

lebron 14

links of london

pandora jewelry

asics gel kayano

cheap mlb jerseys

nike foamposite

jordan 11 retro

nike flyknit racer

longchamp longchamps

ray ban

lebron 13

cheap nba jerseys

yeezy boost

true religion

nike air max

converse outlet

ray ban

adidas tubular

nfl jerseys

adidas ultra boost uncaged

yeezy boost

 

123 [185.199.225.xxx] เมื่อ 15/08/2018 10:33
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer