เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท5/07/2018
ผู้เข้าชม3748887
แสดงหน้า6631129
กล่องอิสระ


 

ปลัดอำเภอ -ติวทาง DVD+เอกสาร ติว

เข้าชม 4519
 
ปลัดอำเภอ -ติวทาง DVD+เอกสาร ติว
 
 • ราคาปกติ : 9,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 5,000.00 ฿
 • รหัสสินค้า : SGP11-001
 • ราคาพิเศษ   5,000 บาท
  ราคาปกติ      9,900 บาท


   สมัครติวทางไปรษณีย์แล้วได้อะไรบ้าง
  1. DVD+เอกสารประกอบการติว+หนังสือ ครบทุกวิชา
  2. ติวแล้วจะได้แนวข้อสอบ+วิธีการคิด+วิธีการตอบ
  3. รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
      (
  ถ้าดูDVDนะและต้องฝึกทำโจทย์มากๆ)
    
  วิชาที่ใช้ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  ข้อสอบภาค ข. มี 4 ส่วน ดังนี้
  1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
    1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
    1.2 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
    1.3 กฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิบัติราชการ
          1) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
          2) พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
    
        3) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
          4) พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
          5) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
          6) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
          7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
          8) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
          9) ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการคลัง
         10) 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
    1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย    
         1) กฎหมายทั่วไป
         2) กฎหมายอาญา
         3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
         4) กฎหมาย วิ.แพ่ง
         5) กฎหมาย วิ.อาญา 
  2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมการปกครอง 
    2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
    2.2 
  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
    2.3 งานทะเบียนและบัตร
       - งานทะเบียนราษฎร, มูลนิธิ และสมาคม, ศาลเจ้า, เกาะ, มัสยิดอิสลาม
       - งานทะเบียนชื่อบุคคล,คำนำหน้านาม 
       - งานทะเบียนครอบครัว 
       - งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน 
       - งานทะเบียนพินัยกรรม และนิติกรรม 
       - ทะเบียนสัตว์ พาหนะ สุสานและฌาปนสถาน 

       - โรงแรม , สถานบริการ 
       - ค้าของเก่า ,อาวุธปืน 
       - เรี่ยไร , การพนัน ,โรงรับจำนำ 
    2.4 การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
    2.5 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
  3. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
  4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผน และการบริหารจัดการ

    เรียนสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว

  เนื้อหาครบทุกคะแนนที่ออกสอบ

   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

   ม.รามคำแหง 1  (หัวหมาก) 
  ซ.รามคำแหง 43/1
  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 
   

  ตึกเดียวกับ STUDY GROUP
        เข้าซอยประมาณ 50 เมตรอยู่ซ้ายมือ   

  (Click ดูแผนที่)

   ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com

   

 
Tutor & Writer