เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท10/02/2019
ผู้เข้าชม4116992
แสดงหน้า7137262
กล่องอิสระ


 

กรมส่งเสริมการเกษตร :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2561

อ่าน 91 | ตอบ 0
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2561
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
► ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์ 
สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร 

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจีสติกส์ เลขานุการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

►ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

3. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์ 
สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจีสติกส์ เลขานุการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

► ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

5. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์ 
สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ดังนี้

จังหวัดพิษณุโลก https://doae9.thaijobjob.com/
จังหวัดระยอง https://doae3.thaijobjob.com/
จังหวัดขอนแก่น https://doae4.thaijobjob.com/


ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบจังหวัดพิษณุโลก


ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบจังหวัดระยอง


ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบจังหวัดขอนแก่น
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer