เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท7/04/2018
ผู้เข้าชม3666610
แสดงหน้า6526801
กล่องอิสระ


 

หลักสูตร ภาค ก ท้องถิ่น

อ่าน 3519 | ตอบ 0
      ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยจะทดสอบด้วย “ข้อสอบปรนัย” (แบบมีตัวเลือก) โดยความยากง่ายของข้อสอบจะคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง โดยที่ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ ภาค ก ดังนี้
    (1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
30 คะแนน
          เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
          1.1 ทดสอบความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
          1.2 
ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
          1.3 
ทดสอบความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
          1.4 
ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 

          สรุปจากประสบการณ์ของ อ.เป้ ชลสทิธิ์ เกี่ยวกับข้อสอบวิชานี้ มีดังนี้
          - โจทย์คณิตพื้นฐานทั่วไป เช่น ร้อยละ พื้นที่ ปริมาตร การแก้สมการ
          - ลำดับ อนุกรม
          - สถิติเบื้องต้นและความน่าจะเป็น
          - อุปมาอุปไมย
          - สรุปความ (ตรรกศาสตร์+แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์) 
          - การจัดจำแนกประเภท
          - ฯลฯ

     (2) วิชาภาษาไทย  20 คะแนน
           เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ การตีความ จากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์         
          สรุปจากประสบการณ์ของ อ.เป้ ชลสทิธิ์ เกี่ยวกับข้อสอบวิชานี้ มีดังนี้
          - บทความสั้น (ให้สรุปความ หาใจความสำคัญ  หาสาระสำคัญ 
ตีความ)
          - บทความยาว 
          - เติมคำลงในช่องว่าง
          - การเรียงข้อความ
          - คำราชาศัพท์
          - สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
          - การอ่าน และการสะกดคำ

          - ประเภทโวหาร
          - การใช้คำหรือกลุ่มคำได้ถูกหลักภาษา
          - ระดับภาษา
     (3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  30 คะแนน
          เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
          1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 คลิ๊กดู
          2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิ๊กดู
          3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิ๊กดู
          4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิ๊กดู
          5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 คลิ๊กดู
          6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิ๊กดู
          7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิ๊กดู
          8. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คลิ๊กดู
          9. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 คลิ๊กดู
          10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิ๊กดู

     (4) วิชาภาษาอังกฤษ  20 คะแนน
             เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  ทางการอ่าน สรุปความ การตีความ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer